VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
1.       VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom internetového obchodu www.profinar.sk, ktorým je Renost – kolieska & castors s.r.o. , so sídlom Sv. Anny 126/30, 034 01 Ružomberok, IČO: 36762504, IČDPH: 2022369756, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Žilina, Vložka č.: 131/L, (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
·          zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
·          zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
·          zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
·          zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a s inými relevantnými právnymi predpismi.
Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.profinar.sk  a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.
Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.
Grafické vyobrazenie produktov na stránke www.profinar.sk má len informatívny charakter a nemusí byť úplne zhodné so skutočným dizajnom produktov.
 
2.       VYMEDZENIE POJMOV
Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.profinar.sk :
Renost – kolieska & castors s.r.o.
Reg.:  OR vedený Okresným súdom Žilina, Vložka č.: 131/L
Sídlo: Sv. Anny 126/30, 034 01 Ružomberok
IČO: 36762504
IČDPH: 2022369756
mail: info@profinar.sk
telefón: +421 918 765 304
 
Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
Podnikateľom sa rozumie:
·          osoba zapísaná v obchodnom registri ,
·          osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
·          osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
·          fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
Orgánom dozoru je:
 
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
 
3.       KÚPNA ZMLUVA
 
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky (cez e-shop predávajúceho alebo e-mail info@profinar.sk ) kupujúcim spotrebiteľom  a potvrdením objednávky predávajúcim formou e-mailu. Prílohou tohto potvrdenia je aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
V prípadne odoslania objednávky e-mailom na info@profinar.sk je potrebné, aby kupujúci spotrebiteľ v objednávke uviedol:
·          Meno kupujúceho
·          Poštovú adresu pre doručenie tovaru
·          Telefonické číslo alebo email
·          Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
·          Počet kusov z každej položky tovaru
·          Dátum vystavenia objednávky
·          Spôsob úhrady za tovar
·          Spôsob prepravy a prevzatia tovaru.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých vyššie uvedených údajov.
Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.
V odoslanej objednávke musí kupujúci podnikateľ uviesť:
·          Meno kupujúceho
·          Poštovú adresu pre doručenie tovaru
·          Telefonické číslo alebo email
·          Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
·          Počet kusov z každej položky tovaru
·          Dátum vystavenia objednávky
·          Spôsob úhrady za tovar
·          Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
·          IČO a SK DIČ spoločnosti
·          Kontaktnú osobu a telefón
·          Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých vyššie uvedených údajov.
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.
Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu www.profinar.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. 
Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná.
Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 
4.       PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
Predávajúci je povinný najmä:
·         poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
·          zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
·          dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
·          dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 
 
Kupujúci je povinný najmä:
·          včas prevziať tovar v mieste určenia,
·          zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,
·          potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.
Kupujúci má právo na dodane tovaru predávajúcim riadne a včas.
Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.
 
5.       CENA TOVARU ALEBO SLUŽBY
Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. Konečnú cenu je možné zmeniť, ale len po súhlase obidvoch zmluvných strán. Pokiaľ niektorá strana so zmenou ceny nesúhlasí, majú obidve strany právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.
Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra (daňový doklad), ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.
 
6.       CENA DOPRAVNÉHO
Cena za dopravu kuriérnou službou:
·         3,50 € s DPH pri zásielke s hmotnosťou do 30 kg
·         4,50 € s DPH pri zásielke s hmotnosťou nad 30 kg do 40 kg
·         5,00 € s DPH pri zásielke s hmotnosťou nad 40 kg do 50 kg
Pri zásielkach s hmotnosťou nad 50 kg je cena za dopravu kalkulovaná individuálne podľa hmotnosti zásielky. Kupujúci je o cene dopravného informovaný pri odosielaní objednávky.
Poplatok za dobierku k cene dopravného je 1,50 € s DPH pri zásielkach do 50 kg
Poplatok za dobierku k cene dopravného je 3,00 € s DPH pri zásielkach nad 50 kg
Náklady na dodanie tovaru do zahraničia budú vypočítané individuálne na základe hmotnosti tovaru.
Predávajúci si balné neúčtuje.
V prípade, že objednávka nemôže byť úplne vybavená z titulu napríklad výpadku niektorého z objednaných tovarov, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Dodatočne sa tovar nezasiela a objednávka sa považuje za vybavenú.
Cenu za dopravu môže predávajúci dodatočne zmeniť, ale len po súhlase kupujúceho. Pokiaľ kupujúci so zmenou ceny za dopravu nesúhlasí, majú obidve strany právo na zrušenie objednávky.
Cenu za osobný odber si predávajúci neúčtuje.
 
7.       PLATOBNÉ PODMIENKY
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane ceny za doručenie tovaru.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
  • Na dobierku kuriérom - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky dopravné, ktoré je zarátané v cene celkovej objednávky.
  • Platba vopred bankovým prevodom - pri platbe pred prevzatím tovaru vykoná kupujúci úhradu až po tom, ako mu je doručený e-mail potvrdzujúci rezerváciu tovaru na sklade.
  • Platba hotovosťou pri osobnom odbere – kupujúci zaplatí za tovar v hotovosti pri osobnom prevzatí na dohodnutom výdajnom mieste predávajúceho.
  • Platba platobnou kartou pri osobnom odbere – kupujúci zaplatí za tovar platobnou kartou pri osobnom prevzatí na dohodnutom výdajnom mieste predávajúceho.
Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od doručenia e-mailu potvrdzujúceho rezerváciu na sklade, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
Kupujúci zároveň týmto dáva súhlas s elektronickým zasielaním faktúr. Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte PDF, zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle § 75 a 76 zákona o DPH c.222/2004 Z.z. v platnom znení. Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas so zasielaním našich faktúr v elektronickej podobe, v zmysle §31-36 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v platnom znení.
 
8.       DODACIE PODMIENKY
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. Kupujúci je v prípade nedodania tovaru v tejto lehote oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote uvedenej na internetovom obchode. Tovar označený „SKLADOM“ bude v prípade platby na dobierku odoslaný kupujúcemu do 48 hodín. Tovar, ktorého kúpna cena je platená vopred bankovým prevodom, bude odoslaný v uvedenej lehote až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.
Tovar, ktorý nemá predávajúci skladom, bude odoslaný v lehote uvedenej pri objednaní si tovaru. Táto lehota predstavuje štandardný čas potrebný na naskladnenie a odoslanie tovaru predávajúcim, nezahŕňa čas potrebný na doručenie a môže sa zmeniť vplyvom nepredvídateľných okolností, ako napríklad nedostupnosť tovaru u dodávateľa. V prípade zmeny lehoty dodania o tomto predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho.
O expedovaní tovaru bude kupujúci informovaný mailom.
Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke a potvrdení uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, by tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné odmietnuť prevzatie tovaru a spísať s dopravcom záznam alebo prevziať tovar a priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu na info@profinar.sk.
V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.
Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s § 420 Obč. zák. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, že predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, alebo predávajúci má podozrenie, že sa jedná o špekulatívnu objednávku predávajúci si vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny a nákladov na doručenie. Zálohová faktúra má splatnosť 7 dní. Pokiaľ nebude v lehote splatnosti uhradená, objednávka sa považuje za bezpredmetnú.
V prípade, že predávajúci nemôže dodať kupujúcemu tovar v stanovenej lehote, bude o tom informovať mailom alebo telefonicky kupujúceho, pričom mu oznámi termín dodania alebo ponúkne náhradný tovar.
Pri osobnom odbere na výdajnom mieste predávajúceho, môže tovar prevziať len kupujúci, ktorý sa musí dostatočne identifikovať a preukázať sa platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Kupujúci môže tovar prevziať až po pripravení na prevzatie, o čom bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky. Predložením občianskeho preukazu alebo cestovného pasu kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu 14 týchto VOP (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).
 
9.       NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 
 
10.   ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:
·         prevzatia tovaru
·         uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
·         uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
·         tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
·         dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
·         tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
·         poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
·         predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
·         predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
·         predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
·         predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
·         predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
·         predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
·         vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
·         predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
·         predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
·         poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
·         poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy zverejnený na web stránke predávajúceho.
Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:
Renost – kolieska & castors s.r.o.
Sv. Anny 126/30, 034 01 Ružomberok
alebo na mail: info@profinar.sk
 
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Spotrebiteľ zašle tovar/odovzdá tovar osobne predávajúcemu na nasledovnej adrese:
 
Renost – kolieska & castors s.r.o.
Sv. Anny 126/30
034 01 Ružomberok
 
Spotrebiteľ môže vrátiť iba tovar, ktorý nie je poškodený, zničený alebo inak opotrebovaný z dôvodu zaobchádzania nad rámec potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Zaobchádzaním potrebným na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru sa rozumejú činnosti rovnaké ako pri predvádzaní tovaru personálom predajne pri štandardnom predaji v kamennom obchode.
Vrátený tovar musí obsahovať všetko dodané príslušenstvo, dokumentáciu a byť zabalený v originálnom obale, v ktorom bol dodaný kupujúcemu.
Kupujúci berie na vedomie, že v prípade objednávky tovaru, v internetovom obchode označeného ako tovar „na objednávku“ (dodávaného na základe osobitnej objednávky kupujúceho) nespadá tento medzi tovary uvedené v § 12, odst. 5, zákona č.108/2000 Z.z.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru. Zaobchádzaním potrebným na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru sa rozumejú činnosti rovnaké ako pri predvádzaní tovaru personálom predajne pri štandardnom predaji v kamennom obchode.
Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak spotrebiteľ ani v dodatočnej lehote nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.
Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obch. zák.
 
11.   ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY
Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.
12.   REKLAMAČNÝ PORIADOK
Podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.profinar.sk/reklamacny-poriadok
13.   PLATNOSŤ ZMLUVY
Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
14.   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje bez súhlasu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov za účelom splnenia povinností mu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.profinar.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.
15.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.profinar.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26.06.2014.
  Kolieska.com
Overené zákazníkmi

 

Prihlásenie